Polityka prywatności serwisu „Pracownia VZORY”

Polityka prywatności serwisu www.pracowniavzory.pl

1. Informacje ogólneNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowychprzekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze świadczeniausług drogą elektroniczną tj. udostępnianie treści zawartych w serwisie, w tym możliwościzłożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu oraz skuteczne zawarcie i wykonanieumowy o wykonanie usługi.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jestMonika Petryczko z siedzibą w Szczecinie, ul. Żupańskiego 4/18, 71-440 Szczecin, NIP: 5992642306, REGON: 3211333403.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobomnieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność zodpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą oświadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych iaktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika orazw przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzaniadanych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzystronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach wnastępujący sposób:a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacjeb) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnegoformularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnioneosobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tamumieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoichdanych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na któremoże wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresieochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkichzmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie stronyinternetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przezserwis www.pracowniavzory.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotycząceprywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy dodyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.